Adatkezelés

Adatkezelési Szabályzat

A jelen dokumentum az Adatkezelő egyoldalú kötelezettségvállalása, mely az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) és a vonatkozó tagállami jogszabályok alapján jött létre.

I.ADATKEZELŐ

Név: Autonóm Területi Szakszervezet

Rövidített név: ATSZ

Székhely: 3529 Miskolc Korach Mór 43

Bírósági nyilvántartási szám:

Adószám: 19071318-1.05

Telefon/fax:

Képviselő neve: Kiss Krisztina elnök

E-mail: atsz.miskolc@gmail.com

Honlap: www.autonomtesz.hu

 

 1. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Az adatkezelés célja az Autonóm Területi Szakszervezet hatályos Alapszabályából levezethető, melynek alapján:

„A munkavállalói érdekképviselet, érdekvédelem megteremtése, ellátása, koordinálása, a különböző érdekcsoportok által közösen kialakított mikro, mezo, makroszintű érdekek összehangolt képviselete.

A szakszervezet önálló, független, demokratikus és nyitott munkavállalói – az eltérő érdekeket is figyelembe vevő – érdekképviseleti és koordináló szervezet.

Feladatát munkáltatóktól és azok szervezeteitől, továbbá minden más szervezettől függetlenül látja el. Céljai megvalósítása érdekében azonban partneri viszony keretében ezekkel a szervezetekkel együttműködik.”

A szakszervezet elsősorban érdekvédelmi feladatokat lát el tagsága számára, melyet adatkezelőként a tagok, mint természetes személyek adatai nélkül nem tudná ellátni.

 

III. KEZELT ADATOK

 1. Tagnyilvántartás
 2. a) Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek. A szakszervezet fő céljának elvégzéséhez szükséges, hogy tagjai adatait kezelje.
 3. b) Az Autonóm Területi Szakszervezet tagja lehet az a természetes személy, aki a szakszervezet belépési nyilatkozatát aláírva elfogadja az ATSZ alapszabályát és szakszervezeti tagdíját az alapszabály szerint fizeti.
 4. c) A kezelt adatok köre: Név; születési idő, anyja neve lakcím, telefonszám, e-mail cím; munkahely neve, címe, telefonszáma.
 5. d) A belépési nyilatkozat aláírásával a kitöltő kifejezetten hozzájárul az adatai kezeléséhez.
 6. e) A belépési nyilatkozatot papír alapon gyűjtjük, az adatokat az Autonóm Területi Szakszervezet ügyviteli alkalmazottja(i) kézzel viszi(k) fel a nyilvántartásba.
 7. f) Az Autonóm területi Szakszervezet, mint adatkezelő nem köteles megnevezni adatvédelmi tisztségviselőt, az adatokkal járó adminisztratív feladatokat a szervezet ügyviteli dolgozói végzik.
 8. g) Az adatokat az Autonóm Területi Szakszervezet továbbíthatja a nyilvántartó bíróságnak, illetve hatóságoknak, amennyiben ezek az adatszolgáltatások az ATSZ számára kötelezőek.
 9. h) Az ATSZ a személyes adatokat kizárólag érdekvédelmi munkájának hatékony és eredményes elvégzéséhez, a tagok képviselete, tagnyilvántartás kiépítése, a tagokkal való kapcsolattartás, tájékoztatás érdekében tartja nyilván.
 10. i) Az érintett a tagnyilvántartásból akkor kerül törlésre, ha tagi jogviszonya megszűnik.
 11. j) Adatkezelő a tag tagsági jogviszonyának megszűnését vagy megszüntetését követően még további 1 évig őrzi a volt tag adatait, s azok csak a jelen pontban meghatározott időtartam lejártával kerülnek megsemmisítésre.
 12. Tagdíj nyilvántartása
 13. a) Adatkezelés jogalapja: Törvényi kötelezettség és jogos érdek.
 14. b) Mivel a szakszervezet érdekvédelmi munkájához szükséges a fizető tagok pontos nyilvántartása, ezért egyéb adatok kezeléséről, tárolásáról is gondoskodnia kell, melyek a következők: befizetési bizonylatok, pénzügyi számviteli dokumentumok, ill. a szakszervezeti tagságból következő adóigazolások.
 15. c) A kezelt adatok köre: név; cím; munkahely (amennyiben megadásra kerül); bankszámlaszám (amennyiben megadásra kerül); tagdíj összege; befizetés időpontja.
 16. Szakszervezeti speciális csoportos biztosításhoz kötődő adatok
 1. a) Adatkezelés jogalapja: az ATSZ támogatási szerződésében rögzített támogatási feltételek megléte esetén az Érintett hozzájárulása.
 2. b) Adatkezelés célja: speciális biztosítási támogatás kedvezményezetti körének beazonosítása.
 3. c) A kezelt adatok köre: biztosításra jogosult neve, anyja neve, születési ideje és lakcíme.
 4. A kommunikációhoz kötődő adatok
 5. a) Adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása.
 6. b) Adatkezelés célja: értesítés küldése a szakszervezet tevékenységéről.
 7. c) A kezelt adatok köre: e-mail cím; név; cím; telefonszám.
 8. Nyilvános rendezvényekhez kötődő adatok
 9. a) Adatkezelés jogalapja: hozzájárulás, amely nem igényel külön írásos dokumentumot, hiszen az Érintett ráutaló magatartással, a nyilvános rendezvényen való részvételével jelzi azt.
 10. b) Nyilvános rendezvényeken fotó, hangfelvétel, mozgókép készítése, dokumentálása és ezek publikálása a szervezet nyilvános felületein, valamint a sajtóban az érintettek hozzájárulásával lehetséges.
 11. c) A kezelt adatok köre: hangfelvétel; fénykép; mozgókép
 1. AZ ÉRINTETT SZEMÉLY ADATAINAK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS JOGAI

Az érintettnek joga van:

 1. a) tájékoztatáshoz az adatkezelés megkezdése előtt;
 2. b) arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adataihoz hozzáférjen és a következőket kérje:
 • adatainak helyesbítése, törlése, értesítés az adatkezelőtől ennek megtörténtéről;
 • jogosult az adatkezelés korlátozását kérni, értesítést kapni az adatkezelőtől ennek megtörténtéről;
 1. c) az adathordozhatósághoz;
 2. d) tiltakozáshoz, ha személyes adatait közérdekű célból, vagy az adatkezelő jogos érdekére hivatkozással kezelik;
 3. e) mentesüljön az automatikus döntéshozatal alól, beleértve a profilalkotást;
 4. f) a felügyeleti hatóságnál való panasztételhez. Panasztételhez való jogát az érintett az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36(1)3911410., www:http://www.naih.hu
  e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 5. g) felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz;
 6. h) az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz;
 7. i) az adatvédelmi incidensről való tájékoztatáshoz.
 1. ADATVÉDELMI INCIDENS
 2. a) Adatvédelmi incidensnek minősül a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 3. b) Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezet, melyet kérés esetén haladéktalanul a másik fél vagy a felügyeleti hatóság rendelkezésére bocsát.
 4. c) Adatkezelő vállalja, hogy adatvédelmi incidens esetén lefolytatja a szükséges vizsgálatot és annak ismeretében haladéktalanul eleget tesz tájékoztatási kötelezettségének, mind az illetékes felügyeleti hatóság, mind az érintettek irányába.

 

 A NYILVÁNTARTÁS VÉDELME

 1. Az ATSZ informatikai nyilvántartásainak védelme

Az ATSZ az informatikai nyilvántartásai tekintetében az adatbiztonság megvalósulásához a következő szükséges intézkedéseket foganatosítja:

 1. a) Ellátja az általa kezelt adatállományokat számítógépes vírusok elleni állandó védelemmel (valós idejű vírusvédelmi szoftvert alkalmaz).
 2. b) Gondoskodik az informatikai rendszer hardver eszközeinek fizikai védelméről, beleértve az elemi károk elleni védelmet.
 3. c) Gondoskodik az informatikai rendszer jogosulatlan hozzáférés elleni védelméről, mind a szoftver mind a hardver eszközök tekintetében.
 4. d) Megteszi mindazokat az intézkedéseket, amelyek az adatállományok helyreállításához szükségesek, a biztonsági másolatok elkülönített, biztonságos kezelését végrehajtja.
 5. Az ATSZ papíralapú nyilvántartásainak védelme
 6. a) Az ATSZ a papíralapú nyilvántartások védelme érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket különösen a fizikai biztonság, illetve tűzvédelem tekintetében.
 7. b) Az ATSZ vezetője, munkavállalói és egyéb, az ATSZ érdekében eljáró személyek az általuk használt vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni, és védeni a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.
 8. c) Az ATSZ irodájához kulcsot csak az ATSZ vezetője, munkavállalói és egyéb, az ATSZ érdekében eljáró személyek részére ad.

Záradék

 1. a) Jelen szabályzat a honlapon történő közzététellel lép érvénybe.
 2. b) A szabályzat bármely módosítása és kiegészítése kizárólag írásos formában érvényes, amelyről haladéktalanul értesíteni kell az érintetteket.

Miskolc, 2019. november 25

                                                                         Kiss Krisztina s.k.                                                                                  elnök